top of page

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Yogista. Yogista is gevestigd in Kalmthout, België en is een handelsnaam van Lindsey arnouts, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0708.923.411 en gevestigd op het adres Jos Tilborghsstraat 11 bus 3 te 2920 Kalmthout.

Artikel 1 - Definities
DEEL 1 – ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaves uitgaande van mij, ofwel via mijn website, via sociale media ofwel via e-mail.

1.2. Dienst: de diensten die ik lever en die de Klant afneemt.

1.3. Dienstverlener: Yogista, gebruiker van de algemene voorwaarden en de partij die aan jou een dienst verkoopt.

1.4. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 1.5. 1.5. Klant: Jij bent de klant van Yogista. Wij (Yogista en jij) sluiten samen een overeenkomst. Dat zijn afspraken over de Dienst die jij van Yogista koopt. Het zijn deze afspraken die jij als Klant aanvaard door het kopen van mijn Product of dienst.

1.7. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen de Klant en mij.

1.8. Producten: de online e-books, online masterclass en/of cursussen, workshops, 1-1 begeleiding, trajecten, lessen, events en digitale en fysieke producten die ik via mijn website verkoop.

1.9. Schriftelijk: daarmee bedoelen we niet alleen ouderwetse post op papier, maar ook afspraken via e-mail, WhatsApp en andere berichtenservices.

2.0. Website: https://www.yogista.be/

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijf ik de regels op basis waarvan ik als Dienstverlener mijn diensten aan jou, de Klant, zal leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al mijn offertes, aanbiedingen, E-books, online programma’s, workshops en/of masterclass, 1-1 begeleiding, trajecten, lessen, overeenkomsten, diensten, digitale en fysieke producten en events, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

Artikel 3 - Aanbod, aanvaarding en duur overeenkomst

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

3.1. De Dienstverlener doet steeds een aanbod via de website, via e-mail of via haar sociale mediakanalen. De prijzen worden uitgedrukt in euro, exclusief BTW. Er wordt BTW aangerekend.

3.2. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat de Klant het aanvaard, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.

3.3. De Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

3.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product gaat de Klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De Klant-consument, ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn). Voor diensten of producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald. Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, zal de Dienstverlener een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient contant betaald te worden op de factuurdatum.

3.5 Bij het afronden van jouw bestelling in de webshop, heb je ook deze algemene voorwaarden geaccepteerd. Deze maken dus onderdeel uit van onze overeenkomst.

3.6 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals vermeld bij het aanbod van de cursus. Bij een cursus met levenslange toegang, betekent dit een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Artikel 4 - Betaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

4.1. Als jij in het bestelproces de bestelling hebt afgerond, ontstaat er een betalingsverplichting. Je bent dan verplicht om de volledige prijs van het product of de dienst te voldoen.

4.2. Als je in termijnen betaalt en de afgesproken termijnbetalingen niet op tijd doet, mag de Dienstverlener jouw toegang tot de cursus/dienst tijdelijk blokkeren (opschorten). Zodra je de termijnbetaling hebt voldaan, krijg je weer toegang.

4.3. Als je onterecht gebruik maakt van een kortingscode, zal de Dienstverlener de gebruikte korting plus € 15,- administratiekosten in rekening brengen. Je bent verplicht om deze onterecht gebruikte korting plus administratiekosten te voldoen en jouw toegang tot de cursus/dienst wordt ingetrokken tot deze factuur is betaald.

4.4. Betaal je de factuur niet op tijd? Dan ben je van rechtswege in verzuim en zal de Dienstverlener wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. De rente wordt berekend over de periode vanaf het moment dat je had moeten betalen tot het moment dat je betaald hebt. Voor de hoogte van de incassokosten worden de maximaal toegestane bedragen van het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten” aangehouden.

4.5. Op het moment dat de Dienstverlener kosten moet maken voor het incasseren van facturen (zowel tijdens een procedure bij de rechtbank als daarbuiten), worden alle redelijke kosten hiervoor bij jou in rekening gebracht.

4.6. Ga je failliet, wordt er surseance van betaling verleend, wordt jouw bedrijf geliquideerd of wordt er ten laste van jou beslag gelegd? Dan zijn eventuele vorderingen van de Dienstverlener op jou direct opeisbaar. Als je nog niet volledig voor de cursus hebt betaald, wordt jouw toegang ingetrokken. Volledig betaalde cursussen blijven toegankelijk

DEEL 2 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE VERKOOP VAN E-BOOKS, ONLINE MASTERCLASS EN/OF CURSUSSEN, OFFLINE WORKSHOPS, 1-1 BEGELEIDING, EVENTS EN (DIGITALE) PRODUCTEN
Artikel 5 - herroepingsrecht

5.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te 3 ontbinden. De Dienstverlener heeft het recht de Klant te vragen naar de reden van herroeping, maar de Klant is niet verplicht een reden op te geven. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingsemail heeft ontvangen.

5.2. Het herroepingsrecht geldt niet voor tickets voor de online masterclass en/of cursussen en events dan wel diensten of producten anders dan fysieke producten. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en de Klant erkent het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.

Artikel 6 - Uitoefening van het herroepingsrecht

6.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Dienstverlener (via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Deze mededeling moet de Dienstverlener bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

6.2. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden naar de Dienstverlener. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

6.3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

6.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

6.5. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopsovereenkomsten kan de Dienstverlener wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

6.6. De Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7 - levering

7.1. Voor aankoop van producten gelden de volgende bepalingen: Als verzendadres geldt het adres dat de Klant heeft opgegeven. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

7.2. De Dienstverlener verzendt de producten binnen de 3-5 werkdagen. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt de Klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

7.3. Wanneer de bezorging vertraging heeft ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de Klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

7.4. De Dienstverlener levert enkel binnen België, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 8 - gebruiksaccount voor online trainingen

8.1. Om toegang te krijgen tot online Diensten, waaronder online trainingen, dient de Klant op de website een account aan te maken ofwel een Instagram account te hebben wanneer er een instagramcursus wordt aangekocht. De Klant zal ervoor zorgen dat de informatie in het account steeds actueel en up-to-date is. Daarnaast zal de Klant ook zorgen voor een veilig en uniek wachtwoord.

8.2. Toegang tot het account is steeds strikt persoonlijk. De toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden.

8.3. Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot het account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat de Dienstverlener aan de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

8.4. Wanneer de Klant zou handelen in strijd met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan de Dienstverlener, dan is de Dienstverlener gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 9 - welke verplichtingen hebben we ivm de onlinetrainingen

9.1. Toegang tot onlinetrainingen is persoonlijk. Toegang tot de onlinetrainingen of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden.

9.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een onlinetraining met derden, wordt de toegang tot de onlinetraining voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat de Dienstverlener de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

9.3. De Dienstverlener heeft de onlinetrainingen ontworpen naar aanleiding van haar ervaring en kennis op vlak van bedrijfsmanagement, logistiek, marketing en eigen levenservaringen.

9.4. Met de onlinetrainingen wenst de Dienstverlener de Klant te helpen om de gewenste resultaten te behalen. De Dienstverlener garandeert niet dat die resultaten ook behaald worden: dat kan zij niet. De verplichtingen van De Dienstverlener kwalificeren dan ook als inspanningsverplichtingen en niet als resultaatsverplichtingen. De Dienstverlener is er niet voor aansprakelijk als de Klant het gewenste resultaat niet behaald.

9.5. Bij het volgen van een online cursus is jouw inspanning van groot belang. Jouw eigen acties en jouw eigen input zijn altijd nodig om richting de door jou gewenste resultaten te gaan.

9.6. Indien De Dienstverlener informatie van jou nodig heeft, heb jij de verplichting om deze informatie op tijd, volledig en eerlijk te verstrekken. Dat geldt ook voor informatie die van derden afkomstig is. Eventuele extra kosten die De Dienstverlener maakt doordat jij dit artikel niet naleeft, worden bij jou in rekening gebracht.

9.7. De Dienstverlener zal jou nooit verplichten om bepaalde dingen te doen. Jij draagt altijd zelf de verantwoordelijkheid voor jouw eigen handelingen en beslissingen.

9.8. De Dienstverlener mag ervoor kiezen om derden in te schakelen om (bepaalde onderdelen van) de overeenkomst uit te voeren.

9.9. Omdat je direct toegang krijgt tot de volledige cursus, is De Dienstverlener deze verplichting direct nagekomen op het moment dat toegang is gegeven. De grootste 5 waarde van de overeenkomst zit in de content van de online cursus. Extra sessies, documenten, aanvullingen of andere extra’s zijn altijd bonussen en vertegenwoordigen geen eigen waarde in de cursusprijs en daar kan dan ook geen restitutie voor worden gevraagd in het geval van een beëindiging of ontbinding op welke grond dan ook.

9.10. De aangeboden onlinetrainingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden uitgevoerd via het onlineplatform waarmee de Dienstverlener samenwerkt.

9.11. De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de onlinetrainingen.

9.12. Na het einde van een onlinetraining, blijft de inhoud gedurende een bepaalde periode beschikbaar. De duurtijd zal steeds worden meegedeeld.

9.13. De Dienstverlener biedt geen garantie op succes, noch biedt zij enige garantie op resultaat. De resultaten zijn steeds afhankelijk van de inspanningen van de Klant.

Artikel 10 - praktische kant van online trainingen

10.1. De Dienstverlener maakt voor het aanbieden van haar cursussen gebruik van software van derden (leveranciers). De Dienstverlener is geen eigenaar van deze software en neemt slechts licenties af bij deze leveranciers. De Dienstverlener kan dan ook niet garanderen dat de software altijd toegankelijk is. 10.2. De Dienstverlener kan de inhoud van een cursus op elk moment wijzigen (door de cursus uit te breiden, in te perken of op een andere manier aan te passen).

10.3. Toegang tot de cursus is persoonsgebonden en elke cursus kan met één account worden gevolgd: de toegang is alleen geldig voor jou. Je mag de informatie dus niet delen met anderen die geen toegang hebben. Wil je met een (grote) groep deelnemen aan de cursus? Neem dan contact op voor een voorstel op maat.

10.4. De Dienstverlener kan, naar eigen inzicht, besluiten om jou geen toegang tot de cursus te geven. Dat kan bijvoorbeeld zijn als je eerdere aankopen hebt gedaan en die niet hebt betaald.

10.5. Je mag tijdens de cursus inspiratie opdoen (dat is juist de bedoeling!), maar je mag de cursus niet kopiëren. In het geval dat de Dienstverlener van mening is dat jij (onderdelen van) de cursus hebt gekopieerd, is het aan jou om aan te tonen dat dit niet het geval is.

10.6. Je mag in de 12 maanden na de start van de cursus, geen soortgelijke cursus ontwikkelen.

10.7. Het delen van screenshots op social media met naamsvermelding van de Dienstverlener is toegestaan, ervan uitgaande dat je niet zodanig veel deelt dat anderen de cursus feitelijk via jou kunnen volgen. Screenrecordings van de cursus mag je niet maken of delen.

10.8. Als je een cursus koopt die ‘levenslang’ toegankelijk is, wordt daarmee bedoeld zo lang De Dienstverlener bestaat of tot het moment dat de Dienstverlener besluit de cursus offline te halen.

10.9. Het is aan jou om ervoor te zorgen dat je de cursus op tijd volgt en eventuele materialen opslaat om ze later alsnog in te kunnen zien. Als jij de cursus niet volledig hebt gekeken op het moment dat deze niet meer toegankelijk is, is dat een risico voor jouw eigen rekening.

10.10. Soms kun je zelf actief input leveren aan de community of in reacties onder cursusvideo’s. Je mag op deze plekken geen reclame, spam of andere ongewenste berichten plaatsen. De Dienstverlener mag op elk moment naar eigen inzicht de door jou geleverde bijdrage verwijderen.

10.11. Op het moment dat de Dienstverlener besluit om de cursus niet langer aan te bieden en uit eigen beweging offline te halen, zal dit van te voren aan jou worden 6 medegedeeld zodat je nog voldoende tijd hebt om de cursus alsnog te doorlopen of om de content te downloaden

Artikel 11 - Hoe kan de overeenkomst eindigen?

11.1. De Dienstverlener heeft altijd het recht om de overeenkomst tussentijds te beëindigen door middel van het ontnemen van toegang tot de cursus. Dit mag De Dienstverlener naar eigen inzicht doen indien zij van mening is dat er een verstoring is van de verhouding tussen ons. Er ontstaat dan geen recht op een schadevergoeding.

11.2. Als jij je niet houdt aan de afspraken van onze overeenkomst (waaronder dus ook alle bepalingen uit deze algemene voorwaarden), heeft De Dienstverlener het recht om jou de toegang tot de cursus te ontnemen. Ook kun je uitgesloten worden van toekomstige deelname aan andere cursussen. Er ontstaat in deze gevallen geen terugbetalingsverplichting.

11.3. De Dienstverlener heeft altijd het recht om, naar eigen inzicht, te bepalen dat zij stopt met het aanbieden van de cursus en de content offline haalt. Daarmee zegt zij de overeenkomst op. Er ontstaat dan geen recht op schadevergoeding, omdat De Dienstverlener de overeenkomst al is nagekomen en er is geen sprake van wanprestatie.

11.4. De Dienstverlener geeft aan jou het recht om binnen 14 dagen nadat de cursus is gestart, de overeenkomst te herroepen. Je krijgt dan je geld terug. Stuur op tijd een mail naar yogistalindsey@hotmail.com en we maken het in orde.

11.5. Volg jij de cursus als particulier en wil jij zelf de overeenkomst beëindigen na deze termijn van 14 dagen? Dan wordt er gekeken of alle content al beschikbaar is gesteld en zo niet: dan worden de kosten naar rato verrekend. Dit is het loon waarop de Dienstverlener recht heeft vanwege het door jou genoten voordeel gedurende de looptijd van de overeenkomst (het toegang hebben tot de cursus). De Dienstverlener benadrukt dat er geen eigen waarde hangt aan bonussen, zie artikel 9.9.

11.6. Volg je de cursus als ondernemer, dan kun je de overeenkomst na de termijn van 14 dagen uit artikel 11.4 niet meer opzeggen. Op het moment dat je toegang hebt gekregen en hebt betaald zijn we namelijk allebei onze verplichtingen nagekomen en is er aan de Dienstverlener een redelijke vergoeding betaald (namelijk de cursusprijs) voor het ter beschikking stellen van de cursus.

11.7. Er zijn ook nog een paar situaties waarin wij allebei gerechtigd zijn om de overeenkomst per direct en zonder dat er een rechter aan te pas komt, te ontbinden. Dat gaat over situaties waarin ten aanzien van één van de partijen het faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of uitgesproken.

DEEL 3 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE DIENSTEN EN PRODUCTEN VAN DE DIENSTVERLENER
Artikel 12 - Intellectueel eigendomsrecht

12.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website producteneigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

12.2. De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten 7 en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst.

12.3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om teksten, ontwerpen, foto’s, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag uitsluitend de inhoud downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

12.4 Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst

12.5 Onder een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht vallen in ieder geval de volgende situaties: (i) gebruik van de informatie voor een ander doel dan afgesproken, (ii) hergebruiken van de informatie zonder toestemming van De Dienstverlener, (iii) kopiëren en aanpassen van de informatie. Elke overtreding van wat er in artikel 12 van deze voorwaarden staat, wordt in ieder geval gezien als een inbreuk op het auteursrecht.

12.6. Bij een inbreuk op het auteursrecht zal De Dienstverlener een vergoeding in rekening brengen van driemaal de huidige cursusprijs (waarvoor hij op het moment van de inbreuk wordt verkocht). Deze vergoeding sluit het recht van De Dienstverlener om verdere vergoeding te eisen voor overige geleden schade niet uit.

Artikel 13 - Betwistingen

De Klant is verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan de Dienstverlener.

 

Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek product, dan komt de Klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

De Klant kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumenten ombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

14.1. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onze overeenkomst. Slechts in het geval dat De Dienstverlener hetgeen zij moet doen op grond van de overeenkomst niet goed uitvoert en als dat aan haar te wijten is, of als De Dienstverlener onrechtmatig heeft gehandeld tegenover jou waardoor De Dienstverlener aansprakelijk is, gelden de bepalingen uit dit artikel.

14.2 De Dienstverlener is in deze gevallen alleen aansprakelijk voor directe schade. Indirecte schade of gevolgschade (denk aan onder andere gemiste besparingen, misgelopen winst, gevolgschade, psychische schade) is altijd uitgesloten.

14.3 De aansprakelijkheid van De Dienstverlener is beperkt tot maximaal de waarde van de overeenkomst. Het kan ook zo zijn dat de verzekering van De Dienstverlener tot uitkering overgaat. Dan is het bedrag beperkt tot maximaal het bedrag dat wordt uitgekeerd in dit specifieke schadegeval.

14.4 Er kan pas een recht op vergoeding van schade ontstaan als jij De Dienstverlener hebt gewezen op de toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige gedraging. Dit wordt een ingebrekestelling genoemd. In die ingebrekestelling moet je aan De Dienstverlener een redelijke termijn geven om de situatie te herstellen of om 8 alsnog na te komen. Pas als De Dienstverlener daar niet aan heeft voldaan, kan er mogelijk aan schadevergoeding op basis van aansprakelijkheid worden toegekomen. Als de nakoming of het herstellen blijvend onmogelijk is, geldt dit vereiste van een ingebrekestelling niet.

14.5 Alles wat je in dit artikel hebt gelezen over het beperken of uitsluiten van aansprakelijkheid, geldt niet voor situaties waarin er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Dienstverlener.

14.6 De Dienstverlener benadrukt jouw eigen verplichtingen die je hebt op grond van artikel 9.

14.7 De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor jouw schade die is ontstaan doordat jij onjuiste, onvolledige of niettijdige informatie hebt verstrekt.

14.8 Jij vrijwaart De Dienstverlener voor aanspraken van derden die op enige manier verband houden met de inhoud van de cursus.

Artikel 15 - Situatie van overmacht

15.1. Een situatie van overmacht kan ervoor zorgen dat De Dienstverlener de overeenkomst niet (langer) kan uitvoeren. Als er zich zo’n situatie voordoet, zal De Dienstverlener jou daar zo snel mogelijk van op de hoogte stellen.

15.2. In het geval van overmacht, gaat De Dienstverlener over tot het opschorten van de nakoming van de overeenkomst. Dat houdt in dat De Dienstverlener de werkzaamheden tijdelijk niet uitvoert. Hoe lang dat duurt, hangt af van hoe lang de situatie van overmacht duurt.

15.3. Als deze situatie langer dan één maand duurt, dan mogen wij allebei besluiten om de overeenkomst te ontbinden zonder dat er ongedaanmakingsverplichtingen ontstaan. Voor deze ontbinding, hoeft er geen rechter aan te pas te komen.

15.4. Onder overmacht vallen situaties zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: pandemie of epidemie, ziekte van De Dienstverlener, overheidsmaatregelen, (burger)oorlog of gevaar daarvoor, oproer, terrorisme, brand, waterschade, overstroming en werkstakingen. Het gaat steeds om situaties die buiten de schuld of risicosfeer van De Dienstverlener liggen. Storingen of andere situaties van overmacht bij leveranciers van De Dienstverlener, gelden ook als overmacht voor De Dienstverlener.

Artikel 16 - Relaties met derden

Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

Artikel 17 - Contractuele tekortkomingen

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten zou zijn kan u haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of 9 winst.

Artikel 18 - Technische problemen website

Artikel 18. Technische problemen website De Dienstverlener kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft. De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de onlinediensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De Dienstverlener kan evenwel geen enkele garantie bieden.

Artikel 19 - Gebruik website

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. De Dienstverlener zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

Artikel 20 - Klachten

20.1. Heb jij een klacht over de cursus? Meld dit dan uiterlijk 14 kalenderdagen nadat je toegang hebt gekregen tot de cursus.

20.2. Klachten moeten per e-mail worden gemeld via yogistalindsey@hotmail.com, voorzien van een onderbouwing. De Dienstverlener zal vervolgens de klacht in behandeling nemen en naar een oplossing zoeken.

20.3. De Dienstverlener heeft het recht om een eventueel door jou geconstateerd gebrek te herstellen. 20.4. Het indienen van een klacht schort jouw betalingsverplichting niet op.

Artikel 21 - Gegevensverwerking

21.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de Dienstverlener zijn privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze algemene privacyverklaring die toegankelijk is op de website.

21.2. Door het aanmaken van een account, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moet de Dienstverlener voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in de privacy policy.

21.3. In het kader van de diensten die de Dienstverlener verricht, verwerkt zij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die de Klant opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met de Klant naar behoren uit te voeren.

Artikel 22 - Algemeen

22.1. Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst hebben verkregen van de andere partij.

22.2. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij 10

22.3. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

22.4. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener gelegen is.

bottom of page